فشارهای سختگیرانه بر زندانیان در زندان سراوان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 237

مسئولان زندان سراوان نسبت به زندانیان رای باز فشارهای سختگیرانه و رفتارهای تبعیض آمیزی اعمال میکنند که باعث اعتراضشان شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، زندانیان رای باز زندان سراوان از رفتارهای تبعیض آمیز و فشارهای سختگیرانه مسئولان زندان سراوان به کمپین فعالین بلوچ گزارش دادند.

به گفته یک منبع آگاه: زندان سراوان ۱۴۹ نفر زندانی رای باز دارد. این تعداد از زندانیان رای باز با گذاشتن وثیقه ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی به قسمت رای باز آمده اند.

وی افزود‌: از ۱۴۹ زندانی رای باز، تعداد ۴۹ نفر بیرون شهر سراوان، و بقیه داخل شهر سراوان در مراکز تعین شده (موسسات، ادارات دولتی، دادگاه، شهرداری…) در وقت اداری بدون هیچ حقوقی مشغول به کار هستند.

این منبع ادامه داد: اضافه بر کارکردن ۱۴۹ نفر زندانی در وقت اداری در مراکز تعیین شده که بدون حقوق کار میکنند، ماهانه مبلغ ۵۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان به حساب انجمن حمایت از زندانیان یا اداره تعاون واریز می نمایند.

وی افزود: همچنین این تعداد زندانیان طبق تقسیم بندی از طرف مسئول رای باز زندان “امید هفتاد ملا” هر هفته از شب پنج شنبه تا صبح شنبه در قسمت خوابگاه زندان شیف هستند و در هفته دوبار برای حاضری در قسمت دفتر رای باز اثر انگشت میزنند و تمام تعمیرات و کارهای کارگری زندان توسط همین زندانیان رای باز صورت میگیرد .

در روزهای اخیر زندانیان رای باز از واریزی ماهانه چند صد هزار تومانی به حساب های تعیین شده از طرف زندان معترض بودند که از طرف مسئولان زندان اعلام شده است هر کس از قوانین سرپیچی کند به قرنطینه و داخل بند زندان منتقل میشود.

زندانیان رای باز در بلوچستان آن دسته از زندانیانی هستند که با گذراندن یک دوم یا نصف حبس خود با تشخیص دادستان و گذاشتن وثیقه چندصدمیلیون تومانی به شکل رای باز در می آیند و میتوانند بدون حقوق خارج زندان کار کنند.