کودکان کار در اسکله رمین

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان, عکس 219

با افزایش روز افزون فقر و بیکاری در بلوچستان خانواده ها کودکانشان را نیز به جای درس برای کارگری می فرستند.

این تصاویر اکنون در بلوچستان به وفور یافت می شوند.