آخر دنیا!

کمپین فعالین بلوچ- خشک شدن رودخانه هیرمند و دریاچه هامون و عدم مدیریت صحیح منابع آبی در ادامه مطلب